เกี่ยวกับเรา

Thai Wellness and Travel คือ บริษัทชั้นนำด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมไทย

เราเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการดูแลสุขภาวะกาย ใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ ได้เลือกกิจกรรมในแบบของคุณเอง

เว็ปไซด์ของเรา ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก

       ♦ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       ♦ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

       ♦ แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข).

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวิถีไทยแบบครบวงจร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนพันธมิตรและอุตสาหกรรมเชิงสุขภาวะให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มด้านการท่อเงที่ยวเชิงสุขภาพและวิถีไทยในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมกิจกรรมเชิงสุขภาพในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่คำนึงถึง การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเสมอ

ค่านิยมองค์กร

เราร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไปข้างหน้า ร่วมกัน