นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Platform (“แพลตฟอร์ม”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคลนี้ (Privacy policy) เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่แพลตฟอร์มปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน ทั้งในทางตรงหรืออาจจะเป็นทางอ้อม ได้แก่
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรงหรือผ่านให้แพลตฟอร์ม หรือมีอยู่กับแพลตฟอร์มทั้งที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มหรือช่องทางอื่นใด
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งแพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายกำหนด เว้นแต่แพลตฟอร์มมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต

2. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
แพลตฟอร์มจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับแพลตฟอร์ม เช่น การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนขอใช้บริการต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านแพลตฟอร์มโดยตรงและผ่านระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยแพลตฟอร์มจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่แพลตฟอร์มกำหนด รวมทั้งยินยอมให้แพลตฟอร์มส่งโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ กลุ่มบุคคล/บุคคลที่มีสัญญาอยู่กับแพลตฟอร์ม รวมถึงหน่วยงานและองค์กรของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย แพลตฟอร์มจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้

3. การขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
แพลตฟอร์มอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์ม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย แพลตฟอร์มจะขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– กรณีที่กฎหมายกำหนด
– กรณีเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
– กรณีเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและท่านอื่น ๆ
– กรณีเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
– กรณีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และการจัดทำสถิติ

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แพลตฟอร์มตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน

5. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านที่มีความประสงค์จะขอรับทราบข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือลบทำลายข้อมูลของท่านตามสิทธิที่กฎหมายได้ระบุไว้ ท่านสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แพลตฟอร์มกำหนด โดยผ่านทางช่องทาง “ช่องทางการติดต่อแพลตฟอร์ม” ที่ได้ระบุไว้ ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
– สิทธิในการถอนความยินยอม
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
– สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
แพลตฟอร์มอาจทบทวนแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับประกาศของหน่วยงานราชการที่ออกมาใช้บังคับในภายหลัง โดยแพลตฟอร์มจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางนี้

7. การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ การใช้งานคุกกี้ (Cookies) ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ใช้คุกกี้ (Cookies) ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ (Cookies)
นโยบายคุกกี้ (Cookies) นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ช่องทางการติดต่อแพลตฟอร์ม