จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), ธรรมชาติ (Nature), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สายบุญ (Merit)

Duration (ระยะเวลา)

ทุกช่วงเวลา (At all times), มากกว่า 2 วัน (More than 2 days)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคเหนือ (North)

Price range (ช่วงราคา)

5,001 – 10,000 บาท (Bath), ทุกช่วงราคา (Every price range)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์สายมูล้านนา เสริมบุญเสริมบารมี เชียงใหม่ ลำปาง 3วัน 2คืน โดยรถตู้ปรับอากาศVIP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทัวร์สายมูล้านนา เสริมบุญเสริมบารมี เชียงใหม่ ลำปาง 3วัน 2คืน โดยรถตู้ปรับอากาศVIP

 • วันทำการ :
ทุกวัน
 • ระยะเวลา :
3 วัน
 • สถานที่ :

จุดเด่น

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

นมัสการไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

เหมาะกับทุกช่วงอายุ (Wheelchair Friendly)

ตื่นตากับ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เวียงกุมกาม

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • ชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ ไหว้พระวัดดัง พร้อมเที่ยวชมตลาดสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ที่มีความเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์กว่าเมืองไหน ๆ

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

ค่ารถ,ค่าน้ำมัน,ค่าบริการคนขับรถ, ค่าบริการเจ้าหน้าที่บริษัทสำหรับอำนวยความสะดวก

ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวเสียเพิ่มท่านละ 1,500 บาท)

ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้

ค่าอาหาร 6 มื้อ (ยกเว้นมื้อเย็นวันที่ 2 และมื้อเย็นวันกลับ)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการใช้บริการอื่นๆในห้องพัก

ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วันที่ 1
  • จุดนัดพบแจ้งวัฒนะ-ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก-วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง-วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่ เข้าที่พัก
วันที่ 2
  • ท้าวเวสสุวรรณเงิน วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่-ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ-หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ-ถนนคนเดินเชียงใหม่ วัวลาย

วันที่ 3

  • ร้าน Nekoemon cafe จ.เชียงใหม่- กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระญาณ จ.ลำปางข เดินทางกลับที่พัก

ที่พัก

โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • การจองทัวร์

1. วางเงินมัดจำ 48 ชม.หลังการจองท่านละ 1,500 บาทหรือ 50%
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องเงินมัดจำคืนได้

 • จุดรับ-ส่งรถตู้บริการ

จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน shell แมคโครแจ้งวัฒนะ

 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
2. ยกเลิกก่อน 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายโปรแกรม 50%
3. ยกเลิก่กอนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน สงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
4. กรณียกเลิกทัวร์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัท คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5. กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีตำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป้นอื่น ๆ

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ยานพาหนะถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

108 Trips

74/1 ซอย ลาดพร้าว 80 แยก 26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

จุดนัดพบ​

จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน shell แมครโครแจ้งวัฒนะ

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทริปแนะนำ

10,000 ฿