จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), ธรรมชาติ (Nature), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สายบุญ (Merit)

Duration (ระยะเวลา)

ทุกช่วงเวลา (At all times), มากกว่า 2 วัน (More than 2 days)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคเหนือ (North)

Price range (ช่วงราคา)

5,001 – 10,000 บาท (Bath), ทุกช่วงราคา (Every price range)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว

 • วันทำการ :
ทุกวัน
 • ระยะเวลา :
3 วัน
 • สถานที่ :
สนุกทราเวล

จุดเด่น

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

นมัสการไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

เหมาะกับทุกช่วงอายุ (Wheelchair Friendly)

ตื่นตากับ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เวียงกุมกาม

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • ชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ ไหว้พระวัดดัง พร้อมเที่ยวชมตลาดสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ที่มีความเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์กว่าเมืองไหน ๆ

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน

ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท

ค่าอาหารเช้า (บริการที่โรงแรม)

ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เชียงใหม่

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วันที่ 1
  • ช่วงเช้า สนามบินเชียงใหม่  จนท.คอยให้การต้อนรับ
  • ออกเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่  วัดเจดีย์หลวง  วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณี วัดอุโมงค์เถระ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
  • กลับที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

  • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  พระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย
  • วัดพันเตา  ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ
  • พระเจดีย์จุฬามณี  หรือพระธาตุอินทร์แขวนเป็น
  • วัดอุโมงค์เถระ วัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นทั่วไปก็ตรงที่มีอุโมงค์ตรง ตามชื่อของวัด
  • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว
  • วัดพระธาตุดอยสุเทพ   วัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่
  • ซื้อของฝากเชียงใหม่ไนท์บาซาร์

อาหาร

  • กลางวัน      ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง
  • เย็น            อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ที่พัก

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – พระธาตุดอยคำ – วัดร่ำเปิง – วัดศรีสุพรรณ 
  • 08:30  หลังอาหารเช่้า เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยคำ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม  ชมอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ

สถานที่ท่องเที่ยว

  • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549
  • วัดพระธาตุดอยคำ   วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
  • วัดร่ำเปิง  ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึ่งในสามของเมืองเชียงใหม่
  • วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ
  • วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้านเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาหาร

  • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
  • กลางวัน     ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง
  • เย็น           ลูกค้าจ่ายเอง

ที่พัก

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น – วัดพระสิงห์ – ตลาดวโรรส
  • 08:30 เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เวียงกุมกาม
  • 13:30  พาท่านเดินทางไปชม วัดต้นแกว๋น วัดพระสิงห์วรวิหาร และตลาดวโรรส หรือกาดหลวง หลังจากซื้อของฝาก จนได้เวลานัดหมาย
  • 17:30  ส่งสนามบิน

สถานที่ท่องเที่ยว

  • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เทวสถานของการประกอบพิธีกรรม สักการะบูชาพระพิฆเนศทุกวัน
  • เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรล้านนา อายุกว่า 727 ปี พญาเม็งราย กษัตริย์แห่งโยนกนครสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา
  • วัดต้นแกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ ในอดีตเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง จากอำเภอจอมทองมาที่เชียงใหม่
  • วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสมัยล้านนา พญาผายู ในราชวงศ์มังราย โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมพระเจดีย์สูง 24 ศอกเพื่อใช้บรรจุอัฐิของพระราชบิดา
  • ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ตลาดใหญ่สุดของเชียงใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปี

อาหาร

  • เช้า          ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
  • กลางวัน    ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • การจองทัวร์

ท่านสมาชิกต้องจองและชำระเงินก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้น ๆ

 • จุดรับ-ส่งรถตู้บริการ

กรณีให้ไปรับที่โรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพร้อมชื่อโรงแรมที่ต้องการให้ไปรับ โปรดเตรียมตัว
ให้พร้อมและรอที่ล็อบบี้โรงแรมก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที กรณีต้องการเดินทางมาขึ้นรถตู้ด้วยตัวเอง โปรดเดินทางไปยังโรงแรมนารายณ์ด้วยตนเองภายในเวลา 6:45 น. และไม่สามารถคืนเงินได้

 • การติดต่อกับทางบริษัทฯ

สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ท่านจะต้องส่งเอกสารผ่านทาง E-Mail เท่านั้น เพื่อเป็นการแจ้งขอเลื่อนหรือยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ยานพาหนะถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

สนุก ทราเวล

เลขที่ 5/12 ซ.5 ก, ถ.นันทาราม, ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, 50100

จุดนัดพบ​

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทริปแนะนำ

15,900 ฿