จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), ธรรมชาติ (Nature), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สายบุญ (Merit), อาหารสุขภาพ (Healthy food)

Duration (ระยะเวลา)

2 วัน (Days), ทุกช่วงเวลา (At all times)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคกลาง (Central), ภาคตะวันตก (Western)

Price range (ช่วงราคา)

ทุกช่วงราคา (Every price range), มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป (More than 10k baht)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แพคเกจ สัมผัสวิถีชีวิตอัมพวา 2 วัน 1 คืน ที่ ณ ทรีธารา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

แพคเกจ สัมผัสวิถีชีวิตอัมพวา 2 วัน 1 คืน ที่ ณ ทรีธารา

 • วันทำการ :
วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • ระยะเวลา :
2 วัน
 • สถานที่ :
ณ ทรีธารา

จุดเด่น

ทริปยอดนิยมอันดับ 1 ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก ตลาดน้ำอัมพวา และตลาดร่มหุบ

เลือกช็อป เลือกชิมอาหาร พื้นถิ่นและปรุงประกอบสดใหม่จากแม่น้ำ

บริการล่องเรือสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมน้ำ ที่ยังคงไว้ให้เห็นถึงร่องรอยความงามในอดีต ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่สะท้อนออกมาจากบ้านเรือนวัดวาอารามที่อยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำ

ยามพลบค่ำนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถล่องเรือเพื่อชมเหล่าหิงห้อย ที่คอยกระพริบแสงระยิบระยับแข่งกับแสงจันทร์และแสงดาวตามต้นลำพู

 

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • ชมทัศนียภาพของคลองแสนแสบ พร้อมสัมผัสความงดงามของท้องถิ่นวิถีไทยซึมซับบรรยากาศของ
ตลาดที่ทั้งคึกคักและครึกครื้น การอยู่อาศัยของคนพื้นที่และงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำจังหวัดราชบุรี
 • ประวัติความเป็นมาของคลองแสนแสบ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยรัชกาลที่ 4 ของประเทศไทย พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 • รู้จักกับผลผลิตท้องถิ่น อาทิ ผลไม้และผักสด และขนมหวานแบบดั้งเดิม พร้อมซื้อของฝากที่ระลึก ซึ่งผลิตโดยคนท้องถิ่นราชบุรี
 • เพลิดเพลินกับวันหยุดอันแสนผ่อนคลายที่ตลาดน้ำอัมพวา

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

รถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง จากตลาด (เฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือ

อาหารและเครื่องดื่มตามโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายสำหรับของตักบาตรและกิจกรรมตอนเช้า

ทัวร์พร้อมไกด์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่ง หลัง Check out

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วันแรก

 • รถรับจากตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 • ช่วงเย็นล่องเรือส่วนตัวพาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาและชมหิ่งห้อย
 • เข้าพัก 1 คืนในห้อง Superior

วันที่สอง

 • ตักบาตรยามเช้าริมแม่น้ำ และทานอาหารเช้า
 • นวดอโรม่า 90 นาที
 • เซ็ตเมนูอาหารไทย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • การจอง

โปรแกรมนี้ให้บริการเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

ท่านสมาชิกต้องจองและชำระเงินก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการจองนั้น

 • จุดรับ-ส่งรถตู้บริการ

บริการรถตู้รับแขกผู้จองเข้าพักจากตลาดน้ำอัมพวา

 • การติดต่อกับทางบริษัทฯ

สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว นอกเหนือเวลาทำการสามารถติดต่อผ่านอีเมลล์และผ่านทางโทรศัพท์ได้ 24 ชั่วโมง

 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

ไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนการจองได้ กรุณาเลื่อนก่อนถึงการจองก่อนถึงวันนัดหมายไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากนั้นจะมีค่าธรรมเนียมการเลื่อนจอง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ยานพาหนะถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

ณ ทรีธารา โรงแรมอัมพวาริมน้ำ

53 ตำบล บางยี่รงค์ อำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

จุดนัดพบ​

ตลาดน้ำอัมพวา

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทริปแนะนำ

3,000 ฿