จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม, ธรรมชาติ, ศิลปะ&วัฒนธรรม

Duration (ระยะเวลา)

4 ชั่วโมง – 1 วัน

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม

Price range (ช่วงราคา)

1,000 – 5,000 บาท

Side (ภาค)

ภาคกลาง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์ล่องเรือหางยาว ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอัมพวา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทัวร์ล่องเรือหางยาว ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอัมพวา

 • วันทำการ :
ทุกวัน
 • ระยะเวลา :
6 ชั่วโมง
 • สถานที่ :
ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและอัมพวา

จุดเด่น

ยกเลิกฟรี

จองได้ล่วงหน้า 1 วัน

มีบริการไปรับจากบางโรงแรม

เหมาะกับทุกช่วงอายุ (Wheelchair Friendly)

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • ชมทัศนียภาพของคลองแสนแสบ พร้อมสัมผัสความงดงามของท้องถิ่นวิถีไทยซึมซับบรรยากาศของ
ตลาดที่ทั้งคึกคักและครึกครื้น การอยู่อาศัยของคนพื้นที่และงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำจังหวัดราชบุรี
 • ประวัติความเป็นมาของคลองแสนแสบ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยรัชกาลที่ 4 ของประเทศไทย พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 • รู้จักกับผลผลิตท้องถิ่น อาทิ ผลไม้และผักสด และขนมหวานแบบดั้งเดิม พร้อมซื้อของฝากที่ระลึก ซึ่งผลิตโดยคนท้องถิ่นราชบุรี
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนรถไฟวิ่งผ่านกลางตลาดที่เรียกกันว่าตลาดร่มหุบ
 • เพลิดเพลินกับวันหยุดอันแสนผ่อนคลายที่ตลาดน้ำอัมพวา

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

รถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง โรงแรม (เฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น)

ล่องเรือหางยาวแบบกลุ่มที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 30 นาที

ทัวร์พร้อมไกด์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

อาหารและเครื่องดื่ม

เรือพายชมหิ่งห้อย และกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรม

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ติดต่อเจ้าหน้าที่

สินน้ำใจ (ไม่บังคับ)

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

08.00 น. (2 ชั่วโมง)

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี

10.00 น. (2 ชั่วโมง)

มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สนุกกับการล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งคลอง พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น อาทิ อาทิ อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ให้ได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

12.00 น. (2 ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก มุ่งหน้าสู่ตลาดร่มหุบ แวะรับประทานอาหาร

14.00 น. (2 ชั่วโมง) 

มุ่งหน้าสู่ตลาดอัมพวา สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีอาหารไทยท้องถิ่นกว่า 100 ชนิดให้ได้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก

16.00 น. (2 ชั่วโมง)

ออกจากตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อม

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • การจองทัวร์

ท่านสมาชิกต้องจองและชำระเงินก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้น ๆ

 • จุดรับ-ส่งรถตู้บริการ

กรณีให้ไปรับที่โรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพร้อมชื่อโรงแรมที่ต้องการให้ไปรับ โปรดเตรียมตัว
ให้พร้อมและรอที่ล็อบบี้โรงแรมก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที กรณีต้องการเดินทางมาขึ้นรถตู้ด้วยตัวเอง โปรดเดินทางไปยังโรงแรมนารายณ์ด้วยตนเองภายในเวลา 6:45 น. และไม่สามารถคืนเงินได้

 • การติดต่อกับทางบริษัทฯ

สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ท่านจะต้องส่งเอกสารผ่านทาง E-Mail เท่านั้น เพื่อเป็นการแจ้งขอเลื่อนหรือยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ยานพาหนะถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

Damnoen Saduak Floating Market Samut Songkram, Ratchaburi, ไทย

จุดนัดพบ​

Narai Hotel Bangkok
(for option without Hotel Pickup) 222 Si Lom 10500, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, ไทย

Hotel Pickup
(for option with Hotel Pickup) Bangkok, ไทย

แท็ก

ทริปแนะนำ

2,900 ฿

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.